Hyvinvointia ennaltaehkäisyllä ja palveluja yhdistämällä!

huhti 25, 2023

Hyvinvointia ennaltaehkäisyllä ja palveluja yhdistämällä!

Meillä Pirkanmaan hyvinvointialueella terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä turvallisuus on nähty niin tärkeinä asioina, että niille on perustettu oma Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta. Valiokunta osallistuu mm. lakisäteisten alueellisten hyvinvointisuunnitelmien valmisteluun, arvioi alueellisia riskejä ja käsittelee mm. alueen pelastuslaitoksen ja ensihoidon palvelutasopäätöksiä. Valiokunnan tehtävänä on myös varmistaa, että yhteistyö hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä toteutuu.

Valiokunnan jäsenillä on asiantuntemusta laajasti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja pelastustoimesta sekä ensihoidosta, minkä ansiosta keskustelutkin ovat olleet aidosti moninäkökulmaisia ja rajoja ylittäviä. Ryhmään on rakentunut hyvä yhteishenki ja jäsenet ovat aidosti kiinnostuneet käsiteltävistä teemoista. Valiokunnan työskentely haki vielä viime vuonna paikkaansa, mutta nyt sen tehtäväalue ja rooli ovat selkeytyneet niin, että varsinainen työ on päässyt käyntiin.

Hyvinvointisuunnitelmat eivät ole vain pakollisia byrokraattisia papereita, vaan niiden tarkoituksena on löytää konkreettisia tavoitteita ja vaikuttavia toimia alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointialueita ja kuntia palkitaan myös rahallisesti suunnitelmien toteuttamisesta eli hyvin tehdystä terveyden edistämisestä. Alueelliset hyvinvointitavoitteet linkittyvät sekä valtakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan että kuntien lakisääteisiin hyvinvointisuunnitelmiin ja niillä on osin samoja tavoitteita ja mittareita. Painopiste on vahvasti ennaltaehkäisyssä: mitä enemmän alueella onnistutaan lisäämään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, sitä vähemmän ihmiset sairastavat ja tarvitsevat kalliita erityispalveluja. Näin alue selviää helpommin palveluvelvoitteistaan ja saa valtiolta myös taloudellisia kannustimia.

Hyvinvointialue tarvitsee sektorirajat ylittävää ajattelua vastatakseen kasvaviin palvelutarpeisiin. Pirkanmaalla tarvitaan jatkossakin esimerkiksi mielenterveysambulanssia, jonka ansiosta ensihoidon muut yksiköt ovat voineet keskittyä ensiavun antamiseen eikä kaikkia psykiatrista apua tarvitsevia ole tarvinnut viedä ruuhkaiseen Acutaan. Tulevaisuudessa ensihoidon nopea saatavuus haja-asutusalueella voitaisiin turvata hybridiyksiköillä, jotka hoitaisivat sekä ensihoidon että pelastustoimen tehtäviä ja kiireettöminä aikoina myös kotihoitoa tukevia tehtäviä.

Satu Hintikka, Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan jäsen, Pirkanmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu, Vihreät