Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnan mietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä tarjoaa arvokkaita näkökulmia alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

huhti 29, 2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnan mietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä tarjoaa arvokkaita näkökulmia alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Mietintöä valmistellessa esiin nousi huolestuttavia trendejä, kuten mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön lisääntyminen hyvinvointialueellamme, jotka vaikuttavat merkittävästi nuorten elämään. Tarvitsemme uudenlaisia, vaikuttavia toimintatapoja sekä tiivistä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti.

Erityisen tärkeää on ennaltaehkäisevän työn merkitys. Varhainen tuki ja puuttuminen ovat avainasemassa, jotta lapsia ja nuoria voidaan auttaa ennen vakavampien ongelmien syntymistä. Tämä edellyttää systemaattista työtä kaikilta lasten ja nuorten parissa toimivilta tahoilta, mukaan lukien vanhemmat, koulut, terveydenhuolto ja järjestöt. Yhteisöllisen tuen ja avoimen keskustelun edistäminen ovat keskeisiä tekijöitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Mietinnössä on esitetty myös konkreettisia ehdotuksia lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi, kuten kotiin vietävien palveluiden ja perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavien palveluiden kasvattamista ja päihdeongelmiin oikea-aikaista puuttumista. Lisäksi mietinnössä korostetaan lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamista sekä palvelujärjestelmän toimivuuden parantamista.

Kokonaisvaltainen tuki lasten ja nuorten hyvinvoinnille edellyttää monialaista yhteistyötä, varhaista puuttumista, digitalisaation hyödyntämistä ja perheen tarpeiden huomioimista. Näiden tekijöiden avulla voimme tarjota lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset edellytykset terveeseen kehitykseen ja hyvinvointiin. On tärkeää, että nämä suunnitelmat toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa, ja että niihin varataan riittävät resurssit ja että niitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti niiden vaikuttavuuden varmistamiseksi. On tärkeää, että hyvässä yhteistyössä laadittu mietintö huomioidaan palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä, etenkin kun nykyisen maamme hallituksen kehysriihestä on tullut juuri näiden tukea tarvitsevien ryhmien lapsille, nuorille ja perheille huonoja uutisia.
-Valiokunnan jäsen Anna Moilanen

Lue mietintö osoitteesta: https://www.pirha.fi/documents/d/guest/monipalveluvaliokunnan-mietinto-lasten-ja-nuorten-mielenterveys-ja-paihdepalvelujen-jarjestamisesta