Ei Puskiaisten moottoritietä -valtuustoaloite

marras 28, 2022

Ei Puskiaisten moottoritietä -valtuustoaloite

Pirkanmaan ELY-keskus päätti 14.9.2022 jatkaa valtatie 3:n hankesuunnittelua niin sanotun Puskiaisten moottoritien vaihtoehdon (VE 1) mukaisesti. Vaihtoehtona olisi ollut nykyisen valtatielinjauksen kehittäminen, jolloin Taaporinvuoren ja Kurikkakallion arvokkaat luontokohteet säilyisivät suosittuina luonto- ja virkistysalueina.
Hanke on voimakkaasti ristiriidassa niiden ympäristötavoitteiden kanssa, joihin Pirkanmaa ja sen kunnat ovat sitoutuneet. Moottoritie tuhoaisi Pirkkalan ja Lempäälän välisen laajan, yhtenäisen metsäalueen, monimuotoisen lajiston sekä suositun virkistysalueen liikuntamahdollisuuksineen lopullisesti. Hanke aiheuttaisi alueen herkille vesistöille kuten Lempäälän Matojärvelle, Kaitajärvelle, Rajajärvelle ja Pikku-Rajajärvelle kohtalaista tai jopa suurta haittaa. Lähiluonnon ja metsien merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille, terveydelle ja ympäristön viihtyisyydelle ei voi olla korostamatta liikaa. Helposti saavutettava lähiluonto on kaikille alueen kunnille arvokas vetovoimatekijä.
Puskiaisten moottoritie on 185 miljoonan euron hanke, joka toisi vain 4 minuutin ajansäästön Tampereen kaupunkiseudun länteen ohittavaan liikenteeseen. ELY-keskuksen käyttämä liikenteen Talli-mallinnus ei myöskään ota huomioon panostuksia joukkoliikenteeseen, lähijuniin ja ratikkareitteihin, eikä niiden tuomia merkittäviä vaikutuksia liikenteen kulkutapamuotoihin. Tampereella raitiotie on jo ylittänyt sille asetetut käyttäjämäärätavoitteet. Lähijunien ja ratikoiden avulla liikenne tulee siirtymään enemmän raiteille koko kaupunkiseudulla. Siksi valtion rajalliset investointipanostukset liikenteeseen tulisikin keskittää nykyisten tielinjausten hoitoon, raideliikenteeseen sekä joukkoliikenteen kehittämiseen.
ELY-keskus perustelee päätöstään maakuntakaavan tavoitteiden toteutumisella. Asia ei ole kuitenkaan niin yksiselitteinen. Hankkeelle tehty ympäristövaikutusten arviointi on tuonut lisätietoa hankkeen ympäristölle merkittävästi haitallisista vaikutuksista: Puskiaisten moottoritie on huonoin vaihtoehto kolmesta tarkastellusta vaihtoehdosta. Esitettyä uutta tielinjausta tuleekin tarkastella kriittisesti vaihemaakuntakaavan elonkirjoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevia huomioita vasten.
Me aloitteen allekirjoittajat esitämme, että ELY-keskuksen pyytäessä lausuntoa Puskiaisten moottoritien yleissuunnitelmasta keväällä 2023, Pirkanmaan liitto esittää hankkeen hylkäämistä, sekä pyytää ELY-keskusta palaamaan nykyisen valtatien linjauksen kehittämiseen.

Aloitteen jättää Pirkanmaan maakuntavaltuuston Vihreä ryhmä.