Vihreät aluevaltuutetut: Sote-leikkaukset vaarantavat palveluihin pääsyn

Vihreät aluevaltuutetut: Sote-leikkaukset vaarantavat palveluihin pääsyn

Hallitus päätti kehysriihessä valtavista säästöistä, jotka tulevat murentamaan suomalaista hyvinvointivaltiotan. Vihreät aluevaltuutetut ovat järkyttyneitä siitä, miten rankasti leikkaukset on kohdistettu välttämättömiin hyvinvointipalveluihin ja jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Esimerkiksi pitkäaikaissairaat sekä pienituloiset eläkeläiset ja perheet ovat uusien leikkauksien myötä entistä ahtaammalla. 

Hyvinvointialueilta ollaan vähentämässä velvoitteita eli käytännössä henkilöstöä ja palvelujen saatavuutta. Perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen on käsittämätön päätös. Painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin sekä palveluihin pääsyn parantaminen ovat olleet koko hyvinvointialueuudistuksen olennaisia tavoitteita. Nyt hoitojonoja aiotaan kasvattaa, mikä samalla pahentaa ongelmia, lisää raskaampien palveluiden tarvetta, pitkittää työpoissaoloja ja lisää kustannuksia. Tätä logiikkaa on vaikea käsittää. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja nostetaan ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluvalikoimaa rajataan. Se, mitä kaikkea tämä tulee tarkoittamaan, selviää myöhemmin.  Selvää kuitenkin on, että monen pakolliset kustannukset kasvavat ja palvelujen saanti vaikeutuu. Tälläkö hallitus oikeasti haluaa vahvistaa Suomen työllisyyttä ja kilpailukykyä?

Myös sosiaaliturvassa kohdistetaan säästöjä sairauteen ja kuntoutukseen liittyviin etuuksiin ja kuluihin. Hallituksen leikkurin alla ovat sairauspäiväraha, alle 18-vuotiaiden kuntoutusraha sekä lääkekustannukset. Jo aiemmin hallitus linjasi lääkkeiden arvonlisäveron korotuksesta ja nyt päälle lisätään vuosittaisen alkuomavastuun korotus. 

Nämä hallituksen kehysriihessä päättämät toimenpiteet kohdistuvat suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin. Myös yleisen arvonlisäveron korotus ja aiemmat asumistuen leikkaukset lisäävät taakkaa monen kohdalla. Myös sote-järjestöihin ja niiden tarjoamaan tukeen kohdistetaan lisäleikkauksia. Vaikuttaa siltä, että soten osalta hallitus on todellakin etsinyt kaikki keinot vaikeuttaa ihmisten pärjäämistä ja palvelujen saantia. Milloin olisi hyvätuloisten vuoro osallistua?

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnan mietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä tarjoaa arvokkaita näkökulmia alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnan mietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä tarjoaa arvokkaita näkökulmia alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnan mietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä tarjoaa arvokkaita näkökulmia alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Mietintöä valmistellessa esiin nousi huolestuttavia trendejä, kuten mielenterveysongelmien ja päihteiden käytön lisääntyminen hyvinvointialueellamme, jotka vaikuttavat merkittävästi nuorten elämään. Tarvitsemme uudenlaisia, vaikuttavia toimintatapoja sekä tiivistä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti.

Erityisen tärkeää on ennaltaehkäisevän työn merkitys. Varhainen tuki ja puuttuminen ovat avainasemassa, jotta lapsia ja nuoria voidaan auttaa ennen vakavampien ongelmien syntymistä. Tämä edellyttää systemaattista työtä kaikilta lasten ja nuorten parissa toimivilta tahoilta, mukaan lukien vanhemmat, koulut, terveydenhuolto ja järjestöt. Yhteisöllisen tuen ja avoimen keskustelun edistäminen ovat keskeisiä tekijöitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Mietinnössä on esitetty myös konkreettisia ehdotuksia lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi, kuten kotiin vietävien palveluiden ja perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavien palveluiden kasvattamista ja päihdeongelmiin oikea-aikaista puuttumista. Lisäksi mietinnössä korostetaan lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamista sekä palvelujärjestelmän toimivuuden parantamista.

Kokonaisvaltainen tuki lasten ja nuorten hyvinvoinnille edellyttää monialaista yhteistyötä, varhaista puuttumista, digitalisaation hyödyntämistä ja perheen tarpeiden huomioimista. Näiden tekijöiden avulla voimme tarjota lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset edellytykset terveeseen kehitykseen ja hyvinvointiin. On tärkeää, että nämä suunnitelmat toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa, ja että niihin varataan riittävät resurssit ja että niitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti niiden vaikuttavuuden varmistamiseksi. On tärkeää, että hyvässä yhteistyössä laadittu mietintö huomioidaan palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä, etenkin kun nykyisen maamme hallituksen kehysriihestä on tullut juuri näiden tukea tarvitsevien ryhmien lapsille, nuorille ja perheille huonoja uutisia.
-Valiokunnan jäsen Anna Moilanen

Lue mietintö osoitteesta: https://www.pirha.fi/documents/d/guest/monipalveluvaliokunnan-mietinto-lasten-ja-nuorten-mielenterveys-ja-paihdepalvelujen-jarjestamisesta

Huumeongelmia voidaan vähentää

Huumeongelmia voidaan vähentää

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet Suomessa edelleen viimeisten viiden vuoden aikana. Asenteet huumeita kohtaan ovat muuttuneet aiempaa sallivammiksi. Käytön kasvu näkyy erityisesti 15–69-vuotiailla, joiden yleisimpänä huumeena on kannabis. Huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on Suomessa yleisempää kuin muualla, samoin suonensisäinen huumeiden käyttö.

Pitääkö tästä olla huolissaan? Todellakin pitää. Kasvanut käyttö on lisännyt huumeisiin liittyviä ongelmia. Muuntohuumeet kuten Alfa-PvP ovat lisänneet arvaamatonta käytöstä, mikä näkyy turvattomuuden lisääntymisenä kaduilla. Huumeita käyttävät henkilöt kokevat itsekin väkivaltaa aiempaa enemmän. Yhä useampi myös kuolee huumeisiin.

Huumeiden käytön tilannekuva on ansiokkaasti koottu Elina Perkiön ja Johanna Nurmirannan tuoreeseen raporttiin Huumeilmiöt Pirkanmaalla 2024. Raporttia varten Perkiö ja Nurmiranta tekivät osallistavaa havainnointia huumeiden käyttäjien palvelupisteissä, haastattelivat laajasti sekä päihdepalveluiden työntekijöitä että huumeiden käyttäjiä ja hyödynsivät etsivässä sosiaalityössä ja Linja 20 -hankkeessa kerättyjä päihteiden käyttäjien kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä.

Vaikka raportti antaa melko synkän kuvan Pirkanmaan huumetilanteesta, niin se antaa myös toivoa: tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä paljon, jos satsataan oikeisiin asioihin. Raportissa päädytään esittämään nämä viisi toimenpidettä, joilla huumeongelmia voidaan ehkäistä tehokkaasti:

1) Huumeiden käyttäjät tarvitsevat matalan kynnyksen palvelupisteitä, joissa on tarjolla päihdeohjausta ja riittävästi psykososiaalista tukea ilman ajanvarausta ja hoidon tarpeen arviointia.

2) Terveysneuvontapisteitä tulisi kehittää niin, että niistä saisi helposti saavutettavat terveys- ja sosiaalipalvelut.

3) Hyvinvointialueen, kuntien, poliisin ja järjestöjen tulisi tiivistää yhteistyötään katujen turvallisuuden lisäämiseksi.

4) Pirkanmaalle tarvittaisiin myös liikkuva iltaisin ja öisin päivystävä sote-ambulanssi, ns. sote-lanssi, joka vastaisi akuutteihin kaduilla ja ihmisten elinympäristöissä tapahtuviin tilanteisiin.

5) Aikuissosiaalityön saatavuutta on parannettava niin, että huumeiden käyttäjät saavat tarvitsemansa sosiaalityön palvelut ilman jonotusta.

Ehdotukset tulisi ottaa vakavasti, koska ne perustuvat poikkeuksellisen kattavasti kerättyyn tietoon ja niillä pystytään tutkitusti vähentämään huumehaittoja. Ne on myös mahdollista toteuttaa ilman kohtuuttomia kustannuksia. Hyvinvointialueen ei tulisi siksi hukata tätä mahdollisuutta vaan ryhtyä pikaisesti ehdotettuihin toimenpiteisiin. Jos mitään ei tehdä, niin se vasta tuleekin tulevaisuudessa kalliiksi, inhimillisesti ja taloudellisesti.

Satu Hintikka
Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan jäsen Pirkanmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu Vihreät

Pidetään huolta toisistamme! 

Pidetään huolta toisistamme! 

Sote-alaa leimaa tällä hetkellä kriisipuhe: Rahat eivät riitä, palveluja ei saa ja henkilöstöä on liian vähän. Tilanteen pelastamiseksi huomio pitää nyt kiinnittää henkilöstön hyvinvointiin, sillä ilman osaavaa henkilöstöä meillä ei pian ole sosiaali-, terveys- ja pelastusalaa. 

Haluavatko nuoret hakeutua alalle, josta kerrotaan vain huonoja uutisia? Pysyykö henkilöstö töissä, joissa joutuu päivittäin venymään yli oman sietorajansa? Tuskin. Meidän on siis pidettävä parempaa huolta niistä, jotka hoitavat meitä. Päättäjien on vihdoin herättävä siihen, että ”talkoohenkeä” on vaadittu jo liian kauan. Erityisesti perusterveydenhuollossa moni työntekijä äänestää jaloillaan eikä uutta väkeä saada houkuteltua tilalle. 

Ratkaisuksi henkilöstöpulaan tarjotaan milloin digiä, milloin kansainvälistä rekrytointia. Näissä piileekin paljon potentiaalia, mutta vasta sen jälkeen, kun olemassa olevasta henkilöstöstä pidetään parempaa huolta. Tarvitsemme kokeneita ja sitoutuneita konkareitamme, joiden osaamiseen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut perustuvat.  

Jotta Pirhan henkilöstö haluaa tulla töihin huomenna ja viiden vuoden päästäkin, työn pitää olla mielekästä. Työntekijän on saatava kokea työn imua. Sitä syntyy, kun työ sujuu, hän osaa hommansa ja voi oppia uutta, häntä kuunnellaan, häntä aidosti arvostetaan ja työvälineet ovat kunnossa. Työntekijän tulee myös saada itse päättää sellaisista asioista, joissa hän itse on paras asiantuntija.

Olen kysellyt potilastyötä tekeviltä tutuiltani heidän näkemyksiään. Moni kokee, että muutoksia on tehty piittaamatta henkilöstön jaksamisesta ja mielipiteistä. Jatkossa jokainen uusi muutos työjärjestelyihin tai -ehtoihin on tehtävä työtekijöiden kanssa yhteisymmärryksessä. Pirhan ylintä päätösvaltaa käyttävien olisi syytä jalkautua muutamaksi viikoksi tai edes päiväksi potilas- ja asiakastyön äärelle ymmärtääkseen työn vaatimuksia. Aluevaltuuston varajäsenenä se tekisi minullekin hyvää.

Haluan, että ollessani avun tarpeessa, saan hoitoa ja huolenpitoa lääkäriltä, hoitajalta, psykologilta, sosiaalityöntekijältä tai pelastusalan ammattilaiselta, joka ei sinnittele viimeisillä voimillaan. Niin sinäkin varmasti haluat. Varavaltuutettuna velvollisuuteni on siis vaatia, että henkilöstöstä pidetään huolta nyt ja tulevaisuudessa.

Ella Näsi, Vihreät (sit.)

Pirkanmaan hyvinvointialue, varavaltuutettu

Vähän palveluita käyttävien valiokunta, jäsen

Väkivallan ehkäisy hyvinvointisuunnitelman painopisteeksi

Väkivallan ehkäisy hyvinvointisuunnitelman painopisteeksi

Väkivallan kohtaaminen vaikuttaa dramaattisesti ihmisen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Siksi onkin hienoa, että aluevaltuuston helmikuussa hyväksymässä hyvinvointisuunnitelmassa yhdeksi painopisteeksi nostetaan arjen turvallisuuden lisääminen ja hyvinvointia edistävä elinympäristö. Tavoitteiksi on asetettu muun muassa väkivaltariskien parempi tunnistaminen, kiusaamisen aktiivinen ehkäisy ja turvallisten lähiympäristöjen luominen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointisuunnitelman osana hyväksyttiin yksityiskohtaisempi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Siinä luvataan muun muassa kehittää opiskeluhuollossa turvataitojen opetusta, vertaistukimalleja ja tukioppilastoimintaa sekä uusia tukimuotoja lasten elämän siirtymävaiheisiin.

Ehkäisevää väkivaltatyötä kehitetään, ja vakavaan väkivaltaan liittyviä toimintamalleja laajennetaan. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan väkivallan, kiusaamiseen ja häirinnän ehkäisemiseksi kehitetään nopean puuttumisen toimintatapoja. Hyvinvointialue myös lupaa järjestää sote-ammattilaisille koulutusta väkivaltatyöstä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö (HYTE) edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Myös väkivallan ehkäisy vaatii yhteistyötä niin kuntien ja järjestöjen kuin poliisin ja THL:n kanssa.

Hyvinvointisuunnitelmassa annetaankin toimenpidesuosituksia myös kunnille ja järjestöille.

Kuntia kannustetaan muun muassa kehittämään kouluissa ja päiväkodeissa käytänteitä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä panostamaan ryhmäyttämiseen. Kuntia myös kehotetaan tarjoamaan henkilökunnalleen koulutusta väkivaltariskin tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi. Väkivalta- ja kriisityötä tekeviä järjestöjä kannustetaan viestimään aktiivisesti toiminnastaan.

Väkivallan ehkäisy niin kodeissa, kouluissa kuin kaduilla on mitä tehokkainta ja vaikuttavinta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Puuttumalla varhaisessa vaiheessa väkivaltaan ehkäisemme esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä, huostaanottoja sekä katurikollisuutta. Näin väkivallan ehkäisy hillitsee myös kuntien ja hyvinvointialueen taloudellisia kustannuksia.

Tiina Wesslin

Kirjoittaja on aluevaltuutettu ja hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.

Vihreät ehdokkaat Pirkanmaan Osuuskauppavaaleissa

Vihreät ehdokkaat Pirkanmaan Osuuskauppavaaleissa

Pirkanmaan Osuuskauppavaalit ovat nyt käynnissä! Äänestysaika on 4.-20.3. Lisätietoja löydät täältä: https://pirkanmaanosuuskauppa.fi/osuuskauppavaalit/

Lista vihreistä ehdokkaista:

Tampere: Henri Backman, Aila Halsinaho, Nina Hemmilä, Tuila Jaatinen, Santeri Kärki, Jaakko Leimio, Saara Mustakallio, Ella Näsi

Etelä: Kaisu Keisala-Kaseja, Rauno Ojanen, Antti Orava, Ari Raatikainen, Pauliina Ahtiainen, Hanna Björksted, Anita Huhtala, Jyri Kankila