Toimintasuunnitelma 2018

Pirkanmaan Vihreät ry (jäljempänä piiri) on Vihreän liitto r.p.:n (puolue) Pirkanmaan piirijärjestö. Piiri on pirkanmaalaisten vihreiden yhdistysten oma kattojärjestö, joka tukee eri puolilla maakuntaa tapahtuvaa vihreää toimintaa, tiedottaa tapahtumista ja herättää keskustelua vihreistä teemoista.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa kunnallisiin, seutukunnallisiin, maakunnallisiin ja valtiollisiin asioihin. Piiri vastaa esimerkiksi eduskuntavaalikampanjasta vaalipiirin alueella ja asettaa ehdokkaat puolueen listalle toimialueellaan sekä nimeää puolueen ehdokkaat vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin.

Näillä näkymin syksyllä 2018 käydään maakuntavaalit, joita seuraavat keväällä 2019 niin eduskuntavaalit kuin europarlamenttivaalit. Tulevana vuonna valmistaudutaan tuleviin vaaleihin muun muassa kehittämällä vihreää maakunnallista politiikkaa, vaikuttamista ja luottamushenkilötyöskentelyä.

Piirin tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2018 ovat:

  1. Yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen selkeyttäminen niin ulospäin kuin sisäisesti
  2. Maakunnallisella tasolla yhteisten vihreiden tavoitteiden selkeyttäminen ja maakuntavaaleihin valmistautuminen – yhteistyöllä vihreään voittoon vaaleissa!

 

JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenet ovat vahvuutemme, joten tuemme heitä luottamustehtävissä sekä paikallisyhdistyksissä toimimisessa. Tuemme paikallisyhdistyksiä tarjoamalla kanavia yhteydenpitoon, apua ja tarvikkeita tapahtumien järjestämiseen sekä pitämällä aktiivisesti yhteyttä yhdistyksiin niin sähköisesti kuin henkilökohtaisin tapaamisin. Autamme jäsenhankintatyöryhmän kanssa yhdistyksiä jäsenmäärän kasvattamisessa.

Piiri järjestää tilaisuuksia eri toimijoille kohdata toisiaan. Tavoitteena on saada yhdistykset vaihtamaan toimivia käytänteitä keskenään. Kannustamme yhdistyksiä kuntarajat ylittävään säännöllisen yhteydenpidon lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Tuemme paikallisyhdistyksiä kuntarajat ylittävään yhteistyöhön niiden aktiivien kanssa, joiden asuinkunnissa ei ole omaa paikallisyhdistystä.

Pyrimme tekemään piirin omasta järjestötoiminnasta avoimempaa ja jäsenille helpommin lähestyttävämpää. Lisäksi kehitetään sähköisen kokoustamisen malli, jota voidaan hyödyntää niin piirin kuin piirin paikallisyhdistysten kokouksissa.

VAALITYÖ

Valmistaudutaan kaikkiin tuleviin vaaleihin kannustamalla yhdistyksiä aktiiviseen jäsenhankintaan ja tukemalla ehdokashankintaa. Vaaliajan kampanjointia tuetaan hankkimalla vaalimateriaaleja ja luomalla kuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja. Piirin vastuulla on tukea vaalityötä erityisesti yhdistyksettömissä kunnissa.

Maakuntavaaleihin aletaan valmistautua keväällä. Maakuntavaaleja varten on jo keväällä 2017 luotu Hyper – vaalityöryhmä, joka toimii reaktiivisena joukkona ja koordinoi vaalityötä yhdessä piirihallituksen kanssa. Järjestetään Vihreään voittoon vaaleissa-päivä ja pyydetään esimerkiksi Nokialta joku kertomaan, miten Nokian ihme tehtiin.

 

KOULUTUKSET

Vuonna 2018 järjestetään piiripäivä ainakin keväällä. Piiripäivissä on mukana yhdistysten toiveista lähtevää koulutuksellista osuutta sekä mielenkiintoisia vierailijoita. Vuoden 2018 kevään piiripäivän ohjelma rakennetaan maakuntavaaleja silmällä pitäen teemalla Vihreään voittoon vaaleissa.  

Lisäksi vuoden aikana pyritään selvittämään yhdistysten koulutustoiveita ja ottamaan ne huomioon koulutusten järjestämisessä. Tavoitteena on tarjota luottamushenkilöille koulutusta, joka tukee luottamustehtävissä toimimista. Myös Vision tarjoamista koulutuksista muistutetaan paikallisyhdistyksiä sekä maakuntavaaleja silmällä pitäen pidetään mielessä mahdollisuus räätälöidä koulutus piirille Vision järjestämänä.

 

LUOTTAMUSHENKILÖT

Pirkanmaan luottamushenkilöille tarjotaan edelleen sähköpostilistoja tiedon jakamiseksi. Maakunnallisissa luottamustoimissa olevilta edellytetään säännöllistä raportointia sovituille listoille.

Kunnallisille luottamushenkilöille sekä muille samoista aiheista kiinnostuneille tarjotaan keskustelualustoja (esimerkiksi Facebook-ryhmät kuten Pirkanmaan vihreä sote) ja kannustetaan yhteistyöhön yli kuntarajojen. Lisäksi varaudutaan maakuntavaalien tarpeisiin yhteisistä keskustelun areenoista. Toimijoille tarjotaan verkostoitumistilaisuuksia, jotta toimijoilla on mahdollisuus saada vertaistukea matalalla kynnyksellä mieltä askarruttavista asioista.

Puolueen luottamustoimissa Pirkanmaata edustavien kanssa järjestetään tilaisuuksia muun muassa ohjelmapapereiden osalta. Tavoitteena on selkeyttää puolueen luottamustoimien roolia paikallistoimijoille sekä luoda vuorovaikutusta piirin ja puolueen välille edustajiemme kautta.VIESTINTÄ

Piiri tarjoaa kanavia luottamustoimissa olevien ja jäsenten väliseen tiedonvälitykseen ja mahdollisuuksia tapaamisiin.

Tavoitteena on kokonaisuudessaan parantaa sosiaalisen median käyttöä piirissä. Tällä hetkellä piirillä on Facebookissa sivu ja ryhmä. Tavoitteena on kasvattaa tykkääjien määrää Facebook-sivuilla ja saada viestintä Facebookissa toimivaksi, säännölliseksi ja virkeäksi. Ryhmää on aiemmin käytetty lähinnä tapahtumien markkinointiin ja aktiivien väliseen viestintään. Ryhmän roolia voidaan tarkentaa tulevana vuotena.

Piirihallituksen esityslistoista ja pöytäkirjoista tehdään jatkossa pdf-versiot, jotka tallennetaan yhteen kansioon. Hallituksen kokouksista viestitään tärkeimmät päätökset tiedoksi yhdistyksille.

Alkuvuodesta järjestetään uudelle hallitukselle perehtymispäivä, jossa käydään läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelma. Uusi hallitus laatii toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman ja vuosikellon. Samalla käydään läpi PirVin ABC ja tehdään siihen tarvittavat päivitykset.

Päivitetään piirin medialista ajantasaiseksi ja harkitaan yhteistyön tiivistämistä esimerkiksi jonkin tietyn median suuntaan.

 

VAIKUTTAMINEN JA VERKOSTOITUMINEN

Piiri vaikuttaa ensisijaisesti paikallisten yhdistysten luottamustoimihenkilöiden kautta kunnallisella tasolla. Luottamustoimihenkilöitä tuetaan tässä toiminnassa.

Piirihallituksen poliittisen työryhmän tehtävänä on vahvistaa poliittista vaikuttamista piiritasolla. Poliittinen työryhmä linjaa yhteistä vihreää maakuntapolitiikkaa sekä kehittää viestimisen kanavia ja vaikuttamisen keinoja yhteistyössä pirkanmaalaisten vihreiden poliitikkojen, kansanedustajien, paikallisyhdistysten ja puolueen kanssa. Tarvittaessa piirihallitus tekee kannanottoja yhdessä Pirkanmaan vihreiden poliitikkojen ja paikallisyhdistysten kanssa. Piiri tukee kansanedustajien aktiivista yhteyttä koko maakunnan alueen vihreisiin yhdistyksiin.

 

Toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2017.