Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017


PIRKANMAAN VIHREÄ LIITTO RY

Pirkanmaan Vihreä Liitto ry (jäljempänä piiri) on Vihreän liitto ry:n Pirkanmaan piirijärjestö. Se on pirkanmaalaisten vihreiden yhdistysten oma kattojärjestö, joka tukee eri puolilla maakuntaa tapahtuvaa vihreää toimintaa, tiedottaa tapahtumista ja herättää keskustelua vihreistä teemoista.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa kunnallisiin, seutukunnallisiin, maakunnallisiin ja valtiollisiin asioihin.

Vuonna 2017 käydään ensiksi keväällä käytäviin kuntavaaleihin ja syksyllä varaudutaan maakuntavaaleihin, jotka näillä näkymin käydään tammikuussa 2018. Tulevana vuotena edessä onkin uusia haasteita vihreän maakunnallisen politiikan, vaikuttamisen ja luottamushenkilötyöskentelyn kehittämisessä.

Vuonna 2017 tätä toimintaa jatketaan seuraavalla tavalla:


JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenistömme on vahvuutemme. Tuemme jäseniä yhdistyksissä ja luottamustehtävissä. Autamme yhdistyksiä jäsenmäärän kasvattamisessa piirin jäsenhankintatyöryhmän kanssa.

Tuemme paikallisyhdistyksiä tarjoamalla kanavia yhteydenpitoon, apua ja tarvikkeita tapahtumajärjestämiseen sekä pitämällä aktiivisesti yhteyttä yhdistyksiin sekä yhteisten sähköisten kanavien kautta että henkilökohtaisin tapaamisin. Piiri järjestää myös tilaisuuksia eri toimijoille kohdata toisiaan. Tavoitteena on myös saada yhdistykset vaihtamaan toimivia käytänteitä keskenään. Kannustetaan kuntarajat ylittävään säännöllisen yhteydenpidon ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Kartoitetaan tarvittavaa välineistöä ja mahdollista yhteiskäyttöä jäsenyhdistysten kanssa.

Tuetaan paikallisyhdistyksiä kuntarajat ylittävään yhteistyöhön niissä kunnissa vaikuttavien aktiivien kanssa, joilla ei ole omaa paikallisyhdistystä.


VAALITYÖ

Valmistaudumme kuntavaaleihin 2017 kannustaen yhdistyksiä aktiiviseen jäsenhankintaan, tukemalla ehdokashankintaa ja järjestämällä ehdokaskoulusta. Yhdistysten vaaliajan kampanjointia piiri tukee hankkimalla vaalimateriaaleja, luomalla kuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja sekä järjestämällä maakunnan laajuisen bussikiertueen hakien synergiaetuja puolueen bussikiertueesta. Piirin vastuulla on tukea vaalityötä erityisesti yhdistyksettömissä kunnissa.


KOULUTUS

Vaalikoulutusta varten tehdään lyhyitä ja ajasta ja paikasta riippumatta tavoittavia koulutusvideoita, joiden sisällöt suunnitellaan siten, että niitä voidaan käyttää myös myöhemmin ehdokaskoulutuksessa.

Kuntavaalien jälkeen huhti-toukokuussa järjestetään uusille kunnan- ja maakuntavaltuutetuille koulutusta organisaatioiden toiminnasta, valtuutettuna toimimisesta sekä ajankohtaisista poliittisista sisällöistä.

Vuonna 2017 järjestämme piiripäivät keväällä ja syksyllä. Piiripäivissä on mukana yhdistysten toiveista lähtevää koulutuksellista osuutta sekä  mielenkiintoisia vierailijoita. Vuoden 2017 piiripäivien ohjelmaa rakennetaan maakuntavaaleja silmällä pitäen.


SÄÄNTÖUUDISTUS

Yhdistyksen säännöt tarkistettiin vuoden 2016 aikana. Sääntöuudistustyö viedään päätökseen kevään 2017 aikana.


LUOTTAMUSHENKILÖT

Pirkanmaan luottamushenkilöille tarjotaan edelleen sähköpostilistoja tiedon jakamiseksi ja jatketaan yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä. Maakunnallisissa luottamustoimissa olevilta edellytetään säännöllistä raportointia sovituille listoille.

Kunnallisille luottamushenkilöille sekä muille samoista aiheista kiinnostuneille tarjotaan keskustelualustoja (esim. fb-ryhmät, kuten Pirkanmaan vihreä sote), ja kannustetaan yhteistyöhön yli kuntarajojen. Selvitetään eri sektoreita koskevien fb-ryhmien perustamista vaalien jälkeen, jolloin ehdokkaat on kerätty yhteisiin ehdokasryhmiin valmiiksi. Samalla varaudutaan maakuntavaalien tarpeisiin yhteisistä keskustelun areenoista.

Puolueen luottamustoimissa Pirkanmaata edustavien kanssa järjestetään tilaisuuksia muun muassa ohjelmapapereiden osalta. Tavoitteena on selkeyttää puolueen luottamustoimien roolia paikallistoimijoille sekä luoda vuorovaikutusta piirin ja puolueen välille edustajiemme kautta.


VIESTINTÄ

Piiri tarjoaa kanavia luottamustoimissa olevien ja jäsenten väliseen tiedonvälitykseen ja mahdollisuuksia tapaamisiin.

Piirillä on Facebookissa sivu ja ryhmä. Ryhmä on tällä hetkellä toiminut pääasiassa tapahtumien markkinoimisessa ja aktiivien välisessä viestinnässä. Ryhmän roolia tarkennetaan tulevana vuotena.

Piirihallituksen pöytäkirjat pidetään jatkossakin Google Drivessa, jolloin päätökset voidaan hyväksyä helposti. Kokouksista kirjoitetaan viesti tärkeimmistä päätöksistä ja se lähetetään heti kokouksen jälkeen tiedoksi yhdistyksille.

Piirihallituksen kokouksiin otetaan omaksi pykäläkseen sidosryhmien tapahtumat ja kuulumiset.

Alkuvuodesta järjestetään uudelle hallitukselle perehtymispäivä, jossa käydään läpi vuoden 2017 toimintasuunnitelma. Uusi hallitus laatii toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman ja vuosikello. Samalla käydään läpi PirVin ABC ja tehdään siihen tarvittavat päivitykset.


VAIKUTTAMINEN JA VERKOSTOITUMINEN

Vuonna 2017 käydään kuntavaalit, joiden myötä valitaan paitsi uudet kunnanvaltuutetut kuntien valtuustoihin myös edustajat maakunnallisiin luottamustehtäviin. Piirin tehtävänä on auttaa paikkallisyhdistyksiä saavuttamaan niille asetetut tavoitteet ehdokashankinnassa sekä tukea varsinaisessa vaalityössä mahdollisimman menestyksekkääseen vaalitulokseen. Vaalien jälkeen piiri vastaa maakunnallisista luottamuspaikkaneuvotteluista.

PirVi tekee aktiivista yhteistyötä muiden piirjärjestöjen kanssa. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja osallistuvat aktiivisesti puolueen tarjoamiin koulutuksiin ja verkostoitumistilaisuuksiin. Kutsutaan aktiivisesti muiden piirien ja puolueen toimijoita ja työntekijöitä toimistolle tekemään etätöitä.

Piiri vaikuttaa ensisijaisesti luottamustoimihenkilöidensä kautta, joiden välillä piiri voi olla organisoimassa ajankohtaisia keskusteluja. Luottamustoimihenkilöt ovat aktiivisesti yhteydessä piirihallitukseen. Maakuntapolitiikan ja uusien itsehallintoalueiden valmistelussa hyödynnetään maakunnallisissa luottamustoimissa olevia toimijoita ja järjestetään koulutustilaisuuksia yhdistystoimijoille. Piirillä on edustaja näitä asioita valmistelevissa työryhmissä ja edustaja viestii säännöllisesti tarvittaville sähköpostilistoille.

Piirihallituksen alaisuuteen perustetaan poliittinen työryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa poliittista vaikuttamista piiritasolla. Poliittinen työryhmä linjaa vihreää maakuntapolitiikkaa, kehittää viestimisen kanavia ja vaikuttamisen keinoja. Poliittinen työryhmä tekee tätä yhdessä Pirkanmaan vihreiden poliitikkojen, kansanedustajien ja paikallisyhdistysten kanssa. Tarvittaessa piirihallitus tekee kannanottoja yhdessä Pirkanmaan vihreiden poliitikkojen ja paikallisyhdistysten kanssa. Piiri tukee sitä, että kansanedustajat ovat aktiivisesti yhteydessä koko maakunnan alueen vihreisiin yhdistyksiin.

Alkuvuodesta 2018 tullaan käymään historian ensimmäiset maakuntavaalit, joihin valmistautuminen aloitetaan heti kuntavaalien jälkeen. Yhteisen vihreän politiikan muotoilemiseksi Pirkanmaalla luodaan keskustelualustoja vihreille paikallistason toimijoille ja maakunnallisissa luottamustoimissa toimiville. Tätä tehdään yhteistyössä paikallistason, piirihallituksen ja puolueen välillä.