Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Vihreät ry ja kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alue on Pirkanmaan vaalipiiri. Yhdistys kuuluu Vihreä liitto r.p.:hen ja toimii liiton sääntöjen mukaisena piirijärjestönä.

2. KIELI Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

 • asettaa eduskuntavaaleissa ehdokkaat puolueen listalle toimialueellaan
 • vastaa puolueen eduskuntavaalikampanjasta vaalipiirissä
 • nimeää puolueen ehdokkaat vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin
 • tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja koordinoi niiden yhteistyötä
 • vastaa tiedonkulusta jäsenyhdistystensä ja puolueen välillä sekä piirijärjestön sisällä
 • tekee aloitteita ja kannanottoja
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia
 • järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
 • päättää luottamushenkilömaksun perimisestä vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin valituilta
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

4. JÄSENET Piirijärjestön jäseneksi voi liittyä Pirkanmaan vaalipiirin alueella toimiva rekisteröity yhdistys,

 • jonka jäsenet ovat 15 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa,
 • joka haluaa osallistua puolueen ja piirijärjestön toimintaan,
 • joka hyväksyy puolueen ja piirijärjestön tarkoituksen ja säännöt ja
 • joka on hyväksytty puolueen jäseneksi.

Piirijärjestön jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta piirijärjestön kokous.

5. JÄSENYHDISTYKSEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirijärjestön kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Piirijärjestön kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, jos jäsenyhdistys

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on piirijärjestöön liittymällä sitoutunut tai
 • on menettelyllään piirijärjestössä tai sen ulkopuolella vahingoittanut piirijärjestöä tai puoluetta tai
 • ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä edellä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsenyhdistys, joka on erotettu puolueesta, on erotettava myös piirijärjestöstä.

6. JÄSENMAKSUT Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

7. HALLITUS Päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Piirijärjestön asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu piirijärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljästä kahdeksaan muuta varsinaista jäsentä ja vastaava määrä varajäseniä. Syyskokous asettaa varajäsenet kutsuntajärjestykseen. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous Piirijärjestön syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varajäsenet valitaan aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Erovuorossa on vuosittain joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä. Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Sama henkilö voidaan valita varapuheenjohtajaksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Sama henkilö ei voi toimia puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana kuin enintään kolme toimikautta yhtäjaksoisesti. Sama henkilö voi toimia piirihallituksen varsinaisena jäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin. Riippumatta siitä, kuinka monta kautta sama henkilö on toiminut hallituksen jäsenenä, hänet voidaan valita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Piirihallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja mahdolliset muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi myös perustaa avukseen työryhmiä. Piirihallitus päättää talousarvion puitteissa myös piirijärjestön työntekijöiden palkkaamisesta ja heidän työehdoistaan. Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi halutessaan myöntää nimenkirjoitusoikeuden lisäksi hallituksen ulkopuoliselle henkilölle, jolla on nimenkirjoitusoikeus yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa yhdessä.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous on pidettävä syys-joulukuun aikana ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) piirijärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Piirijärjestön jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta piirijärjestön kokous.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN Hallituksen on toimitettava kokouskutsu jäsenyhdistysten puheenjohtajille postitse tai sähköpostitse viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

12. JÄSENYHDISTYKSEN ÄÄNIVALTA PIIRIJÄRJESTÖN KOKOUKSESSA Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:

 • yhdistyksellä, jolla on 1 – 10 jäsentä, on yksi ääni
 • yhdistyksellä, jolla on 11 – 20 jäsentä, on 2 ääntä
 • yhdistyksellä, jolla on 21 -30 jäsentä, on 3 ääntä
 • tästä eteenpäin jäsenyhdistys saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 30 henkilöjäsentään kohden.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus. Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä.

13. PÄÄTÖKSENTEKO PIIRIJÄRJESTÖN KOKOUKSESSA Piirijärjestön kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos vaalissa on täytettävänä vain yksi paikka. Hallituksen muut jäsenet valitaan suhteellisella vaalilla. Samoin menetellään muissakin henkilövalinnoissa, jos vaalissa on täytettävänä useita paikkoja. Suhteellinen vaali toteutetaan seuraavasti:

 1. Äänestäjä merkitsee vaalilippuunsa enintään niin monta ehdokasta tai ehdokasparia kuin on täytettäviä paikkoja.
 2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.

Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

14. VARSINAISET KOKOUKSET

KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen vahvistamisesta

6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

SYYSKOKOUS Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi sen mukaan kumpi on erovuoroinen

7. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan

8. Valitaan varsinainen ja varatilintarkastaja seuraavalle vuodelle

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian piirijärjestön kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15. PIIRIJÄRJESTÖN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT PUOLUEEN ASIAT

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös piirijärjestön kokouksessa:

 • ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleihin siltä osin kuin ehdokasasettelua ei päätetä puolueen sääntöjen mukaisessa jäsenäänestyksessä
 • piirijärjestön äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen
 • ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri)

Piirijärjestön kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa piirihallitukselle.

 

16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

17. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joista toisen oltava kevät- tai syyskokous. Päätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on oltava maininta yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.