Maakuntavaltuustoaloite Pirkanmaan maakuntakaavan päivittämiseksi vastaamaan HINKU-tavoitteita ja biodiversiteettikadon ehkäisytarvetta

maalis 23, 2021

Pirkanmaa on sitoutunut täyttämään Suomen ympäristökeskuksen hiilineutraaleille kunnille ja maakunnille asettamat päästövähennystavoitteet ja kriteerit. Pirkanmaalla tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi juuri nyt hallituksen käsittelyssä olevia Euroopan Unionin elpymisvaroja kohdennetaan voimakkaasti vihreään siirtymään, jolla tavoitellaan yhteiskuntamme kestävämpää ja nopeampaa uudistumista. Katsomme että maakuntakaavoitustyön tulee tukea näitä vihreän siirtymän tavoitteita. Lisäksi haluamme nostaa esille Valtioneuvoston Kestävän Kasvun Ohjelmasta seuraavan lainauksen, joka käsittelee vihreää siirtymään ja yhteiskunnan rakennemuutosta: “Edelläkävijyys ilmastotyössä ja sen synnyttämät

innovaatiot voivat yhtä aikaa tarjota Suomelle mahdollisuuden vähentää kasvihuonepäästöjä, synnyttää uusia työpaikkoja, kohentaa taloutta ja vientiä, vahvistaa hiilikädenjälkeä sekä edistää luonnon monimuotoisuutta.”

 Monissa alueen kunnissa tehdään jo nyt ansiokasta työtä hiilineutraaliustavoitteiden eteen, mutta maakuntakaava ei välttämättä tue työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Hiilineutraaliustyö on konkretisoitunut ja tukevoitunut paljon Pirkanmaan nykyisen maakuntakaavan valmistelun ajoista. Maakuntakaavamme on ansiokas luontovaikutusten arvioinnissa sekä ihmisten elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa, mutta ilmastonäkökulmia ei ole tarkasteltu nykyisiin vaatimuksiin ja sitoumuksiin nähden kattavasti. 

 Ilmastokriisin lisäksi myös biodiversiteettikriisi tulee ottaa vakavasti. Maankäyttömme ei takaa biodiversiteetin säilymistä tarpeeksi hyvin, vaikka esimerkiksi luonnonsuojelualueiden suhteen kehitys on ollut suotuisaa. 

Kunnissa on tunnistettu, että liikenteen osalta hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen on vaikeata. Samalla isoja uusia tiehankkeita on käynnissä, ja joukkoliikenteeseen tukeutuva maankäyttö etenee maakunnan tasolla turhan hitaasti ja luonnon monimuotoisuus heikkenee yhä. Tämän vuoksi maakuntakaavaa tulisi mielestämme päivittää tukemaan aiempaa paremmin maakuntamme hiilineutraaliustavoitteita. Päivityksessä tulisi arvioida ainakin: 

-vielä toteutumattomien liikennehankkeiden vaikutus maakunnan hiilineutraalisuustavoitteisiin

-maankäytön sijoittamisen tukivaikutus joukkoliikenneratkaisuihin, kuten lähijunaan

-metsien merkitys hiilinieluina ja biodiversiteetin säilyttäjinä

-turpeenottoalueiden ja metsiksi kuivatettujen soiden ennallistamispotentiaali hiilinieluiksi ja biodiversiteetiltäön monimuotoisemmiksi

sekä

-turpeenottoon varattujen alueiden uusi käyttö turvetuotannon loppuessa

Maakuntavaltuustoaloitteenamme esitämme Pirkanmaan maakuntakaavan päivittämistä vastaamaan hiilineutraaliustavoitteiden vaatimuksia sekä edistämään paremmin luonnon monimuotoisuutta. Esitämme myös, että Pirkanmaan liitto arvioi kaavalausunnoissaan myös vaikutukset HINKU-tavoitteiden toteutumiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.