Toimintasuunnitelma 2016

Pirkanmaan Vihreä Liitto ry (jäljempänä piiri) on Vihreän liitto ry:n Pirkanmaan piirijärjestö. Se on pirkanmaalaisten vihreiden yhdistysten oma kattojärjestö, joka tukee eri puolilla maakuntaa tapahtuvaa vihreää toimintaa, tiedottaa tapahtumista ja herättää keskustelua vihreistä teemoista.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa kunnallisiin, seutukunnallisiin, maakunnallisiin ja valtiollisiin asioihin.

 

Vuonna 2016 tätä toimintaa jatketaan seuraavalla tavalla:

JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenistömme on vahvuutemme. Tuemme jäseniä yhdistyksissä ja luottamustehtävissä. Autamme yhdistyksiä jäsenmäärän kasvattamisessa piirin jäsenhankintatyöryhmän kanssa.

Tuemme paikallisyhdistyksiä tarjoamalla kanavia yhteydenpitoon, apua ja tarvikkeita tapahtumajärjestämiseen sekä pitämällä aktiivisesti yhteyttä yhdistyksiin sekä yhteisten sähköisten kanavien kautta että henkilökohtaisin tapaamisin. Piiri järjestää myös tilaisuuksia eri toimijoille kohdata toisiaan. Tavoitteena on myös saada yhdistykset vaihtamaan toimivia käytänteitä keskenään. Kannustetaan kuntarajat ylittävään säännöllisen yhteydenpidon ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Kartoitetaan tarvittavaa välineistöä ja mahdollista yhteiskäyttöä jäsenyhdistysten kanssa.

Selvitetään mahdollisuuksia joidenkin nykyisten paikallisyhdistysten yhdistämiseen. Selvitystyö ja mahdolliset yhdistymiset tehdään yhdistysvetoisesti. Tavoitteena on saada toimivampia ja tavoittavampia yhdistyksiä, joihin riittää aktiiveja. Kuntavaalien suhteen jatkossa yhdistyneet yhdistykset vastaavat edelleen kunnittain ehdokasasettelusta. Selvitystyö aloitetaan ensi vuonna, mutta ehdokkaiden asettaminen tullaan toteuttamaan vaaleissa 2017 edelleen nykyisen yhdistysjaon perusteella. Organisaatiota on tarkoitus järkeistää vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

VAALITYÖ

Valmistaudumme kuntavaaleihin 2017 kannustaen yhdistyksiä aktiiviseen jäsenhankintaan, tukemalla ehdokashankintaa  ja järjestämällä ehdokaskoulutuksia. Piirin vastuulla on ehdokashankinta yhdistyksettömissä kunnissa. Ehdokashankinnassa apuna käytetään puolueen työkalua kuntavaaliehdokkaista vinkkaamiseen sekä yhteistyötä valtakunnallisten vihreiden kanssa.

 

KOULUTUS

Vuonna 2016 järjestämme piiripäivät keväällä ja syksyllä. Piiripäivissä on mukana yhdistysten toiveista lähtevää koulutuksellista osuutta sekä  mielenkiintoisia vierailijoita. Vuoden 2016 piiripäivien ohjelmaa rakennetaan kuntavaaleja silmällä pitäen.
Osallistumme entistä aktiivisemmin Tampereen Vihreiden politiikkakouluun, jotta sisällöistä saadaan rakennettua kaikkia Pirkanmaan toimijoita kiinnostava kokonaisuus. PirVillä on edustaja ohjausryhmässä.
Ehdokaskoulutusta järjestetään jo 2016 ja se tehdään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa niiden toiveista ja tarpeista lähtien.

 

SÄÄNTÖUUDISTUS

Tarkistetaan säännöt ja tuodaan ne ajan tasalle vuonna 2016. Perustetaan työryhmä valmistelemaan sääntöuudistusta.

 

LUOTTAMUSHENKILÖT

Pirkanmaan luottamushenkilöille tarjotaan edelleen sähköpostilistoja tiedon jakamiseksi ja jatketaan yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä. Maakunnallisissa luottamustoimissa olevilta edellytetään säännöllistä raportointia sovituille listoille.

Kunnallisten luottamustoimijoiden yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään, esimerkiksi perustamalla fb-ryhmiä ja tarjoamalla mahdollisuuksia keskusteluun oman toimialan yhteisestä vihreästä politiikasta Pirkanmaalla.

Puolueen luottamustoimissa Pirkanmaata edustavien kanssa järjestetään tilaisuuksia muun muassa ohjelmapapereiden osalta. Tavoitteena on selkeyttää puolueen luottamustoimien roolia paikallistoimijoille sekä luoda vuorovaikutusta piirin ja puolueen välille edustajiemme kautta.

 

VIESTINTÄ

Piiri tarjoaa kanavia luottamustoimissa olijoiden ja jäsenten väliseen tiedonvälitykseen ja mahdollisuuksia tapaamisiin.

Piirillä on Facebookissa sivu ja ryhmä. Ryhmä on tällä hetkellä toiminut pääasiassa tapahtumien markkinoimisessa ja aktiivien välisessä viestinnässä. Ryhmän roolia tarkennetaan tulevana vuotena.

Piirihallituksen päätöksistä viestimiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Jatkossa kokousten pöytäkirjaa pidetään reaaliaikaisesti, jolloin päätökset vodaan hyväksyä reaaliaikaisesti ja viesti heti kokouksen jälkeen yhdistyksille tärkeimmät päätökset.

Piirihallituksen kokouksiin otetaan omaksi pykäläkseen sidosryhmien tapahtumat ja kuulumiset.

Päivitetään PirVin ABC. PirVin ABC:n yhteydessä päivitetään viestinnän osuus, jotta tiedotus, some-kanavat ja niiden käyttäjät on selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti kirjattu.

 

VAIKUTTAMINEN JA VERKOSTOITUMINEN

Vaikka 2016 ei ole vielä kuntavaaleja, on piirin periaatteena se, että jokaisena vuotena tehdään vaalityötä. Piiri edistää vihreiden näkyvyyttä Pirkanmaalla mm. toteuttamalla kansanedustajavierailuita.

PirVi tekee aktiivista yhteistyötä muiden piirjärjestöjen kanssa. Keski-Suomen piirihallituksen kanssa toteutetaan yhteiskokous Keski-Suomessa. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja osallistuvat aktiivisesti puolueen tarjoamiin koulutuksiin ja verkostoitumistilaisuuksiin. Kutsutaan aktiivisesti muiden piirien ja puolueen toimijoita ja työntekijöitä toimistolle tekemään etätöitä.

Piiri vaikuttaa ensisijaisesti luottamustoimihenkilöidensä kautta, joiden välillä piiri voi olla organisoimassa ajankohtaisia keskusteluja. Luottamustoimihenkilöt ovat aktiivisesti yhteydessä piirihallitukseen. Maakuntapolitiikan ja uusien itsehallintoalueiden valmistelussa hyödynnetään maakunnallisissa luottamustoimissa olevia toimijoita ja järjestetään koulutustilaisuuksia yhdistystoimijoille. Piirillä on edustaja näitä asioita valmistelevissa työryhmissä ja edustaja viestii säännöllisesti tarvittaville sähköpostilistoille. Tarvittaessa piirihallitus tekee kannanottoja yhdessä Pirkanmaan vihreiden poliitikkojen ja paikallisyhdistysten kanssa.

Varaudumme itsehallintoalueuudistukseen ja vaalien ehdokasasetteluun. Luodaan keskustelualustoja vihreille paikallistason toimijoille ja maakunnallisissa luottamustoimissa toimiville yhteisen vihreän politiikan muotoilemiseksi Pirkanmaalla. Tätä tehdään yhteistyössä paikallistason, piirihallituksen ja puolueen välillä.